Monday, April 29, 2013

Благодарствени грамоти / Certificates of appreciation


На 22 април 2013 година се проведе годишно събрание на Първото Българско читалище „Родина” в Сент Петерсбург, Флорида. Ръководството на читалището изказа специални благодарности на членовете на женското дружество „Българска Роза” за едногодишната им дейност и отлично сътрудничество. Бяха връчени специални грамоти на женското дружество като цяло, а също и на Пенка Янкова, която бе удостоена със званието „Заслужил деятел на читалището”.

On April 22, 2013 an annual meeting of the Bulgarian Cultural Center "Rodina" in St. Petersburg, Florida took place.  The management of the Center expressed special thanks to the members of Bulgarian Roza Women’s Cultural Group for their one year activities and excellent cooperation. Special certificates of appreciations were awarded to the Group as a whole and another one to Penka Iankova who was awarded the title “ Honored member of the Center”.
Thursday, April 18, 2013

Великденски пикник / Easter picnic


По случай един от най-светлите Християнски празници

В Е Л И К Д Е Н

Женско дружество «Българска Роза» кани всички българи 
от района на Тампа Бей на общ пикник на 5 май (неделя), 2013 год. от 11:00 часа на Данчова поляна!

Ще бъде сервирано вкусно ядене.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

On the occasion of EASTER as one of the biggest Christian Holidays
Bulgarian Roza Women's Club invites all Bulgarians from Tampa Bay area on a picnic that will take place
on 5th of May (Sunday), 2013 at 11:00 am at Danchova poliana!

You will be served a delicious meal.

WELCOME!


Нека да видим няколко снимки от пикника:


Печене на шишчета

Преди да дойдат гостите

Какви вкусни гостби сме направили

Ето три от Розите

Най-красиво боядисаните великденски яйца
Monday, April 15, 2013

Участие в SPIFFS / Participation in SPIFFS event


Женското дружество "Българска Роза" ще участва в тази проява на международния фестивал на SPIFFS като самостоятелно ще представлява България.

Bulgarian Roza Women's Club will take part in this SPIFFS event representing in this way Bulgaria. 


Ето една снимка от събитието:

Here is a photo from the event:А ето и един малък видео клип:

You can see a short video clip also:Sunday, April 7, 2013

Обръщение / AddressОбръщение
от членовете на женско дружество „Българска Роза”
Уважаеми българи от района на Тампа Бей, Флорида – САЩ

През периода на тригодишното си съществуване от 2010 година женско дружество „Българска Роза” функционираше отначало в рамките на църковната организация, а след това на българското читалище „Родина” в района. По този начин със своите дарения и доброволен труд допринесе значително за успешен финансов старт на двете организации. Но дружеството има потенциал да организира и участвува в допълнителни дейности. През март 2013 година то се регистрира като самостоятелна организация с нестопанска цел според законите на САЩ.

Независимо от това дружеството остава вярно на принципите си да работи за общата кауза на българите от района на Тампа Бей и затова то излиза с настоящия призив.

Уважаеми българи!

Ние, членовете на женско дружество „Българска Роза” се обръщаме към всички, които милеят за запазване на българските традиции, ритуали и култура. Обръщаме се към всички организации – църковна, читалищна и клубна да напомним, че дружеството продължава да работи за постигането на голямата обща цел – закупуване на зала, която да събира и обединява българите на територията на Тампа Бей!

Ние като дружество протягаме ръка към всички организации и клубове за съвместна работа и партньорство!

Силно се надяваме, че тази ръка ще бъде поета!


От Ръководството на дружеството.
Април, 2013 година
Address

from the “Bulgarian Roza” women’s club members

Dear Bulgarians in the Tampa Bay area, Florida – USA!

During the three years of its existence from 2010 until now the “Bulgarian Roza’ women’s club has carried out its activities within the Bulgarian church organization and then within “Rodina” cultural center in the area. In this way with the member donations and volunteer work the club contributed significantly to the financial start of these organizations. The club has the potential to organize and participate in additional activities. In March 2013 it was registered as an independent non-profit organization under Florida law.

Nevertheless, the club remains loyal to principles of joint work for the common cause of the Bulgarians from the Tampa Bay area, so it goes with this call.

Dear Bulgarians!

We, members of the “Bulgarian Roza" women's club address everybody who cares for the preservation of Bulgarian traditions, rituals, and culture. We appeal to all organizations - church, cultural center and any other societies to remind them that the club continues to work towards the greatest common goal – the purchase of real estate property for the future meeting place for the entire Bulgarian community of the Tampa Bay area!

We as a club reach out to all clubs and societies for collaboration and partnership!

We hope very much that this hand will be taken as a sign of unity!

From the club management
April 2013

Снимки от минали събития / Photos from past eventsНие се познаваме добре и сме едно голямо семейство от задружни, сплотени жени, радости и болки споделяме заедно!

Участваме не само в пикници и фестивали, но също така умеем и да се веселим. Празнуваме рождени дни заедно, посещаваме оперни и концертни представления, ресторант, събираме се в къщи, пеем заедно.

Дружеството ни е отворено за нови членове и нови идеи. 
Който желае нека да заповяда и ще бъде добре дошъл!

Ето някои снимки от минали събития.

We know each other very well and are one big united family of women that share their joys and sorrows!


We take part not only in picnics and festivals, but also know how to have fun. We celebrate birthdays together, attend opera and concert performances, restaurants, gather together in houses, sing along, etc.

Our club is wide open to new members and new ideas.

Every woman who wants to join is welcome!

Here are some photos from past events.1-Велислава Акола, 2-Пенка Песев-Лукач, 3-Димka Щъркелова, 4-Атанаска Гарова, 5-Кристин Александер, 6-Пламена Димитрова, 7-Мира Грозлек, 8-Катя Тамбурджийска, 9-Димитричка  Атанасова, 10-Нина Бояджиева, 11-Евгения Димитрова, 12-Пенка Янкова 


А сега нека да "поукрасим" някои от снимките.
And now let us make some of the photos "better".

За дружеството / About the clubЖенското дружество „Българска Роза” в района на Тампа Бей -  щата Флорида, САЩ е сформирано през 2010 година от няколко активни българки. През първите две години на съществуването си то действува в рамките на църковната организация на територията на Тампа Бей като дейността му се състоеше главно в приготвяне и сервиране на храна, дарена от членовете на дружеството на българските пикници, организирани по няколко пъти през годината. Така бе даден финансов старт на църковната организация в района.

След основаването на българското читалище „Родина”  през април 2012 година дружество „Българска Роза” отново активно се включи и тук с подобна дейност. Събраните средства бяха предадени на ръководството на читалището, а от тяхна страна бяха изразени благодарности.

Статут на дружеството – организация с нестопанска цел изцяло на доброволни начала. Могат да членуват всички жени без разлика на възраст, народност, професия, вероизповедание и семейно положение.

Kонтакти:
Пенка Янкова – тел. 727-526-8915, имейл: penkapenny1@hotmail.com
Велислава Акола – тел. 727-322-0324, имейл: veli.fl@gmail.com

Интернет страница:  Фейсбук и настоящия http://bgrosa.blogspot.com/

Управленчески органи:             Председател – Пенка Лукач
                                                            Заместник-председател – Пенка Янкова
                                                            Секретар – Атанаска Гарова
                                                            Касиер – Николинка Бояджиева

Цели: Обединяване и съхраняване на българския дух и традиции в района на Тампа Бей.

Дейности:
            А. Набира средства за закупуване или наемане на помещение за осъществяване на целите си, търси дарители за това.
            Б. Контролира целесъобразното изразходване на набраните средства и публикува редовен финансов отчет.
            В. Участвува в мероприятия като пикници, фестивали и пр., организира разпродажби за осъществяване на целите си. Посещава болни българи в района.
            Г. Издава самостоятелен бюлетин веднаж на 2 месеца с информация за минали и бъдещи събития, приети нови членове, дарители и друга текуща дейност.
            Д. Провежда отчетно събрание всяка година.

Логото на дружеството е следното:
The "Bulgarian Roza Women’s Cultural Group" in the Tampa Bay area - Florida, USA was formed in 2010 by several active Bulgarian women. During the first two years of its existence it was active within the Bulgarian church organization in the Tampa Bay area.  Activities consisted mainly in organizing picnics and holiday parties, where cooking and serving the food was the focus. All were donated by the women of the group and other Bulgarians in the area.  These were held several times a year.  Funds from such activities were donated to the church  organization.


After the creation of the Bulgarian Cultural Club “Rodina” in April 2012 the “Bulgarian Roza” club again actively got involved with similar activities. The funds collected were donated to the Cultural Club management and they expressed gratitude for these donations.

Status of the club - a non-profit organization on a voluntary basis. Membership is open to all women irrespective of age, nationality, occupation, religion and marital status.

Contacts:
Penka Yankova - tel: 727-526-8915, email: penkapenny1@hotmail.com
Velislava Accola - tel: 727-322-0324, email: veli.fl @ gmail.com

Websites: Facebook and this http://bgrosa.blogspot.com/

Board of Directors:                       Chairman - Penka Lukac
                                                            Vice President - Penka Yankova
                                                            Secretary - Atanaska Garova
                                                            Treasurer - Nikolinka Boyadjieva

Objectives: To integrate and preserve the Bulgarian spirit, culture, language, and traditions in the Tampa Bay area.

Activities:
A.    Raises funds for the future purchase of real estate property for carrying out their objectives seeking sponsors for that reason.
B.     Controls the proper spending of the funds raised and publishes regular financial statements.
C.     Participates in activities such as picnics, festivals, etc., organizes yard and garage sales to carry out their goals. When necessary visits sick Bulgarians in the area.
D.     Issues a newsletter once every 2 months with information about past and future events, actively seeks new members, sponsors and other ongoing activities.
E.     Holds annual meeting every year.

The club logo is as follows:                                                        

Начало / Home


Настоящият блог се създава по молба на женското дружество „Българска роза” в района на Тампа Бей, Флорида – САЩ за отразяване на дейността му. Избран е този формат на информация вместо традиционен уебсайт като по-демократичен с възможност за участие с публикации и коментари към тях на всеки желаещ. Цензура от страна на блогъра няма да съществува. Изискване на компанията Гугъл е да се направи начална регистрация на автора за публикация, но коментариите могат да се извършват без регистриране. Желателно е все пак коментаторите да посочват имената си, но не е задължително.

 Най- лесният начин за публикация в блога е без специална регистрация като материалът се изпрати на блогъра по електронната поща.

Блогър: Михаил Бояджиев
Имейл:  mboiadjiev@yahoo.com

This blog has been created at the request of the Bulgarian Women’s club “BULGARIAN ROZA” located in the Tampa Bay area, Florida for covering and discussing its activities. Instead of the traditional information website the preference was given to the blog format as a more democratic venue with the opportunity for everybody to participate in it with publications or commentaries. There is no censorship from the blogger’s side. Google requires initial registration for the person making a post but comments can be done without any registration. It is desirable, however, for commentators to indicate their names.

The easiest way to post a material is by sending it to the blogger via email. In such case no registration is necessary.

Blogger:  Mihail Boiadjiev
Email: mboiadjiev@yahoo.com