Sunday, April 7, 2013

Начало / Home


Настоящият блог се създава по молба на женското дружество „Българска роза” в района на Тампа Бей, Флорида – САЩ за отразяване на дейността му. Избран е този формат на информация вместо традиционен уебсайт като по-демократичен с възможност за участие с публикации и коментари към тях на всеки желаещ. Цензура от страна на блогъра няма да съществува. Изискване на компанията Гугъл е да се направи начална регистрация на автора за публикация, но коментариите могат да се извършват без регистриране. Желателно е все пак коментаторите да посочват имената си, но не е задължително.

 Най- лесният начин за публикация в блога е без специална регистрация като материалът се изпрати на блогъра по електронната поща.

Блогър: Михаил Бояджиев
Имейл:  mboiadjiev@yahoo.com

This blog has been created at the request of the Bulgarian Women’s club “BULGARIAN ROZA” located in the Tampa Bay area, Florida for covering and discussing its activities. Instead of the traditional information website the preference was given to the blog format as a more democratic venue with the opportunity for everybody to participate in it with publications or commentaries. There is no censorship from the blogger’s side. Google requires initial registration for the person making a post but comments can be done without any registration. It is desirable, however, for commentators to indicate their names.

The easiest way to post a material is by sending it to the blogger via email. In such case no registration is necessary.

Blogger:  Mihail Boiadjiev
Email: mboiadjiev@yahoo.com

No comments:

Post a Comment