Sunday, April 7, 2013

Обръщение / AddressОбръщение
от членовете на женско дружество „Българска Роза”
Уважаеми българи от района на Тампа Бей, Флорида – САЩ

През периода на тригодишното си съществуване от 2010 година женско дружество „Българска Роза” функционираше отначало в рамките на църковната организация, а след това на българското читалище „Родина” в района. По този начин със своите дарения и доброволен труд допринесе значително за успешен финансов старт на двете организации. Но дружеството има потенциал да организира и участвува в допълнителни дейности. През март 2013 година то се регистрира като самостоятелна организация с нестопанска цел според законите на САЩ.

Независимо от това дружеството остава вярно на принципите си да работи за общата кауза на българите от района на Тампа Бей и затова то излиза с настоящия призив.

Уважаеми българи!

Ние, членовете на женско дружество „Българска Роза” се обръщаме към всички, които милеят за запазване на българските традиции, ритуали и култура. Обръщаме се към всички организации – църковна, читалищна и клубна да напомним, че дружеството продължава да работи за постигането на голямата обща цел – закупуване на зала, която да събира и обединява българите на територията на Тампа Бей!

Ние като дружество протягаме ръка към всички организации и клубове за съвместна работа и партньорство!

Силно се надяваме, че тази ръка ще бъде поета!


От Ръководството на дружеството.
Април, 2013 година
Address

from the “Bulgarian Roza” women’s club members

Dear Bulgarians in the Tampa Bay area, Florida – USA!

During the three years of its existence from 2010 until now the “Bulgarian Roza’ women’s club has carried out its activities within the Bulgarian church organization and then within “Rodina” cultural center in the area. In this way with the member donations and volunteer work the club contributed significantly to the financial start of these organizations. The club has the potential to organize and participate in additional activities. In March 2013 it was registered as an independent non-profit organization under Florida law.

Nevertheless, the club remains loyal to principles of joint work for the common cause of the Bulgarians from the Tampa Bay area, so it goes with this call.

Dear Bulgarians!

We, members of the “Bulgarian Roza" women's club address everybody who cares for the preservation of Bulgarian traditions, rituals, and culture. We appeal to all organizations - church, cultural center and any other societies to remind them that the club continues to work towards the greatest common goal – the purchase of real estate property for the future meeting place for the entire Bulgarian community of the Tampa Bay area!

We as a club reach out to all clubs and societies for collaboration and partnership!

We hope very much that this hand will be taken as a sign of unity!

From the club management
April 2013

No comments:

Post a Comment