Sunday, April 7, 2013

За дружеството / About the clubЖенското дружество „Българска Роза” в района на Тампа Бей -  щата Флорида, САЩ е сформирано през 2010 година от няколко активни българки. През първите две години на съществуването си то действува в рамките на църковната организация на територията на Тампа Бей като дейността му се състоеше главно в приготвяне и сервиране на храна, дарена от членовете на дружеството на българските пикници, организирани по няколко пъти през годината. Така бе даден финансов старт на църковната организация в района.

След основаването на българското читалище „Родина”  през април 2012 година дружество „Българска Роза” отново активно се включи и тук с подобна дейност. Събраните средства бяха предадени на ръководството на читалището, а от тяхна страна бяха изразени благодарности.

Статут на дружеството – организация с нестопанска цел изцяло на доброволни начала. Могат да членуват всички жени без разлика на възраст, народност, професия, вероизповедание и семейно положение.

Kонтакти:
Пенка Янкова – тел. 727-526-8915, имейл: penkapenny1@hotmail.com
Велислава Акола – тел. 727-322-0324, имейл: veli.fl@gmail.com

Интернет страница:  Фейсбук и настоящия http://bgrosa.blogspot.com/

Управленчески органи:             Председател – Пенка Лукач
                                                            Заместник-председател – Пенка Янкова
                                                            Секретар – Атанаска Гарова
                                                            Касиер – Николинка Бояджиева

Цели: Обединяване и съхраняване на българския дух и традиции в района на Тампа Бей.

Дейности:
            А. Набира средства за закупуване или наемане на помещение за осъществяване на целите си, търси дарители за това.
            Б. Контролира целесъобразното изразходване на набраните средства и публикува редовен финансов отчет.
            В. Участвува в мероприятия като пикници, фестивали и пр., организира разпродажби за осъществяване на целите си. Посещава болни българи в района.
            Г. Издава самостоятелен бюлетин веднаж на 2 месеца с информация за минали и бъдещи събития, приети нови членове, дарители и друга текуща дейност.
            Д. Провежда отчетно събрание всяка година.

Логото на дружеството е следното:
The "Bulgarian Roza Women’s Cultural Group" in the Tampa Bay area - Florida, USA was formed in 2010 by several active Bulgarian women. During the first two years of its existence it was active within the Bulgarian church organization in the Tampa Bay area.  Activities consisted mainly in organizing picnics and holiday parties, where cooking and serving the food was the focus. All were donated by the women of the group and other Bulgarians in the area.  These were held several times a year.  Funds from such activities were donated to the church  organization.


After the creation of the Bulgarian Cultural Club “Rodina” in April 2012 the “Bulgarian Roza” club again actively got involved with similar activities. The funds collected were donated to the Cultural Club management and they expressed gratitude for these donations.

Status of the club - a non-profit organization on a voluntary basis. Membership is open to all women irrespective of age, nationality, occupation, religion and marital status.

Contacts:
Penka Yankova - tel: 727-526-8915, email: penkapenny1@hotmail.com
Velislava Accola - tel: 727-322-0324, email: veli.fl @ gmail.com

Websites: Facebook and this http://bgrosa.blogspot.com/

Board of Directors:                       Chairman - Penka Lukac
                                                            Vice President - Penka Yankova
                                                            Secretary - Atanaska Garova
                                                            Treasurer - Nikolinka Boyadjieva

Objectives: To integrate and preserve the Bulgarian spirit, culture, language, and traditions in the Tampa Bay area.

Activities:
A.    Raises funds for the future purchase of real estate property for carrying out their objectives seeking sponsors for that reason.
B.     Controls the proper spending of the funds raised and publishes regular financial statements.
C.     Participates in activities such as picnics, festivals, etc., organizes yard and garage sales to carry out their goals. When necessary visits sick Bulgarians in the area.
D.     Issues a newsletter once every 2 months with information about past and future events, actively seeks new members, sponsors and other ongoing activities.
E.     Holds annual meeting every year.

The club logo is as follows:                                                        

1 comment:

  1. Добро начинание. но ръководено от ПЕНКИ..ЛЕРКИ !

    ReplyDelete